Agrarisch Erfrecht enkele gepubliceerde zaken


Ook al lijken de gepubliceerde zaken op het eerste gezicht sterk op elkaar, in de praktijk blijkt hoe verschillend een zaak uit kan pakken.

Uit de onderstaande gepubliceerde zaken uit de praktijk blijkt hoe verschillend een zaak uit kan pakken, ook al lijken die op het eerste gezicht sterk overeen te komen.

In beide kwesties was sprake van een overdracht van een agrarisch bedrijf van vader op zoon. Tussen hen was een maatschapscontract gesloten en de bedrijfsopvolging werd geregeld op basis van dit maatschapscontract.

In deze zaak was de rechtbank van oordeel dat er in het kader van de bedrijfsopvolging sprake was van een schenking/gift, waardoor de legitieme van de andere kinderen was geschonden.

De bedrijfsopvolger moet daarom aan zijn beide broers een vergoeding betalen.

Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Erfrecht. Art. 4:89 BW. Inkorting op giften i.v.m. overname agrarisch bedrijf door onterfde broer. Deze broer heeft berust en afstand gedaan van zijn legitieme portie.
Vindplaatsen

ERF-Updates.nl 2018-0237 RN 2019/68 Jurisprudentie Erfrecht 2018/460 JERF Actueel 2018/460

2 De feiten

2.1. De rechtbank zal bij de beoordeling van het geschil uitgaan van de volgende feiten die tussen partijen niet in geschil zijn.
2.2.[eiser 1] , [eiser 2] en [gedaagde] zijn de kinderen van [naam vader] [achternaam ] senior (hierna: vader) en [moeder] (hierna: moeder). Vader en moeder waren in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.
2.3.Moeder is op [sterfdatum moeder] overleden. Moeder heeft bij testament van[datum] onder meer als volgt over haar nalatenschap beschikt:
A. HERROEPING Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen (…)
1. ONTERVING Ik sluit mijn zoon [gedaagde] [tweede naam gedaagde] [achternaam ] (…), alsmede zijn afstammelingen uit van erfopvolging.
2. ERFSTELLING I Ik benoem tot mijn erfgenamen, gezamenlijk en voor gelijke delen, mijn genoemde echtgenoot en mijn twee kinderen [eiser 1] [achternaam ] (…) en [eiser 2] [achternaam ] (…).
3. WETTELIJKE VERDELING a. Op mijn nalatenschap is van toepassing de afdeling 4.3.1 Burgerlijk Wetboek (wettelijke verdeling), zodat mijn echtgenoot alle goederen van de nalatenschap verkrijgt en de voldoening van de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening komt. Ieder van mijn overige erfgenamen verkrijgt een geldvordering ten laste van mijn echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. (…)
Lees de hele uitspraak:
uitspraak rechtbank Noord-Nederland (agrarisch (erf)recht)
(zaaknummer C/18/179551 / HA ZA 17-233).

In deze kwestie was de rechtbank van oordeel dat er bij de bedrijfsopvolging geen sprake was van een schenking die bij de afwikkeling van de nalatenschap in aanmerking moest worden genomen.

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Erfrecht, bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde vanuit vader-zoon maatschap; geen gift die bij afwikkeling nalatenschap in aanmerking moet worden genomen.

uitspraak rechtbank Noord-Nederland (agrarisch (erf)recht
(zaaknummer C-17-130666 – HA ZA 13-333).

Agrarisch Recht