Agrarisch Erfrecht

“agrarisch erfrecht”

Met “agrarisch erfrecht” wordt gedoeld op een erfenis waarin sprake is van een agrarisch bedrijf dat binnen familieverband moet worden overgedragen of een bedrijf dat in voorgaande jaren al overgedragen is.

agrarisch erfrecht. Bedrijfsovername binnen familieverband. Welke waarde heeft een agrarisch bedrijf erfrecht.
Bedrijfsoverdracht Agrarische sector.

Het klassieke voorbeeld is dat van de boerderij die van vader/moeder op zoon/dochter wordt overgedragen.
Binnen familieverband kan een dergelijke bedrijfsoverdracht de nodige vragen oproepen. Het is niet ongebruikelijk dat de bedrijfsopvolger het bedrijf overneemt tegen betaling van de zogenoemde “agrarische waarde”.

Met agrarische waarde wordt gedoeld op een prijs die de bedrijfsopvolger in staat stelt om het bedrijf nog juist lonend voort te kunnen voortzetten. Meestal is een dergelijke waarde lager dan de waarde van het bedrijf in het economisch verkeer, bijvoorbeeld de prijs die een derde partij zou betalen of een verkoopopbrengst die zou kunnen worden gerealiseerd bij liquidatie van het bedrijf.

Binnen gezinsverband kan de overname van het familiebedrijf de nodige spanningen en vragen oproepen.

Enerzijds, als de bedrijfsopvolger het volle pond zou moeten betalen bij overname van het bedrijf, zal dat vaak betekenen dat overname niet mogelijk is en dat het familiebedrijf moet worden beëindigd. Anderzijds zullen de andere kinderen soms het gevoel hebben dat de broer/zus het bedrijf voor een zacht prijsje heeft overgenomen.

De term “agrarisch erfrecht” zou de indruk kunnen wekken dat er sprake is van bijzondere regelgeving die afwijkt van het gewone erfrecht als het gaat om bedrijfsovernames van agrarische bedrijven.

Dat is niet het geval. Wel zijn er in de jurisprudentie richtlijnen ontwikkeld omtrent het hanteren van de agrarische waarde in het kader van bedrijfsovernames.

Het hanteren van de agrarische waarde bij een bedrijfsovername vormt onder specifieke omstandigheden geen inbreuk op de legitieme rechten van de andere kinderen.

Deze site is onderdeel van Santema Advocatuur.

Contact

SANTEMA ADVOCATUUR IS 100% GESPECIALISEERD IN ERFRECHT

Vraag vrijblijvend om meer informatie en advies

Contact agrarisch erf recht advocaat Santema Advocatuur Sneek Friesland.
"Bedrijfsoverdracht vader zoon".

Agrarisch Recht

Agrarisch Erfrecht

Santema Advocatuur heeft een volledige 100% erfrecht praktijk.

  • Snelle en grondige analyse
  • Professionele begeleiding
  • Belangenbehartiging
  • Adequaat optreden
  • Duidelijkheid over de kosten
  • Kennis van zaken

Deze site is onderdeel van:

Santema Erfrecht Advocatuur
Bijzonder familie & Erfrecht Advocatuur

Fixed – Fee / vast tarief

erfrechtadvocaat.nu vast tarief

Agrarisch erfrecht advocatuur.

Second opinion

erfrechtadvocaat.nu second opinion

Second opinion. Kijk voor meer informatie op de site van www.familie-erfrechtadvocatuur.nl
Agrarisch Recht

Veel gestelde vragen over erfenissen / nalatenschap

erfrechtadvocaat.nu veel gestelde vragen erfrecht

Veel gestelde vragen over het erfrecht. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie en advies. Kantoor Sneek Friesland. Praktijk is voor heel nederland en internationaal. Agrarisch Recht

Enkele gepubliceerde zaken agrarisch erfrecht

agrarischerfrecht.nl

Enkele gepubliceerde zaken agrarisch recht erfrecht

Agrarisch erfrecht & Fixed-fee

Agrarisch erf recht
telefoon 0851305412

EEN ADVOCAAT INSCHAKELEN VOOR EEN VAST TARIEF?

Heeft u een vraag over agrarisch erfrecht of het erfrecht in het algemeen?
Of is er een probleem en wilt u weten waar u aan toe bent?

Dan is er de mogelijkheid voor een advies of een adviesgesprek op maat op basis van een vast tarief (fixed-fee).

Neem voor meer informatie contact op met Santema Advocatuur en bespreek de mogelijkheden.

Santema Advocatuur Erfrecht en bijzonder familierecht. Agrarisch erfrecht

Lees op erfrechtadvocaat.nu meer over de fixed-fee mogelijkheden.

fixed Fee

Agrarisch Erfrecht enkele gepubliceerde zaken

Ook al lijken de gepubliceerde zaken op het eerste gezicht sterk op elkaar, in de praktijk blijkt hoe verschillend een zaak uit kan pakken.

Uit de onderstaande gepubliceerde zaken uit de praktijk blijkt hoe verschillend een zaak uit kan pakken, ook al lijken die op het eerste gezicht sterk overeen te komen.

In beide kwesties was sprake van een overdracht van een agrarisch bedrijf van vader op zoon. Tussen hen was een maatschapscontract gesloten en de bedrijfsopvolging werd geregeld op basis van dit maatschapscontract.

In deze zaak was de rechtbank van oordeel dat er in het kader van de bedrijfsopvolging sprake was van een schenking/gift, waardoor de legitieme van de andere kinderen was geschonden.

De bedrijfsopvolger moet daarom aan zijn beide broers een vergoeding betalen.

Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Erfrecht. Art. 4:89 BW. Inkorting op giften i.v.m. overname agrarisch bedrijf door onterfde broer. Deze broer heeft berust en afstand gedaan van zijn legitieme portie.
Vindplaatsen

ERF-Updates.nl 2018-0237 RN 2019/68 Jurisprudentie Erfrecht 2018/460 JERF Actueel 2018/460

2 De feiten

2.1. De rechtbank zal bij de beoordeling van het geschil uitgaan van de volgende feiten die tussen partijen niet in geschil zijn.
2.2.[eiser 1] , [eiser 2] en [gedaagde] zijn de kinderen van [naam vader] [achternaam ] senior (hierna: vader) en [moeder] (hierna: moeder). Vader en moeder waren in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd.
2.3.Moeder is op [sterfdatum moeder] overleden. Moeder heeft bij testament van[datum] onder meer als volgt over haar nalatenschap beschikt:
A. HERROEPING Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen (…)
1. ONTERVING Ik sluit mijn zoon [gedaagde] [tweede naam gedaagde] [achternaam ] (…), alsmede zijn afstammelingen uit van erfopvolging.
2. ERFSTELLING I Ik benoem tot mijn erfgenamen, gezamenlijk en voor gelijke delen, mijn genoemde echtgenoot en mijn twee kinderen [eiser 1] [achternaam ] (…) en [eiser 2] [achternaam ] (…).
3. WETTELIJKE VERDELING a. Op mijn nalatenschap is van toepassing de afdeling 4.3.1 Burgerlijk Wetboek (wettelijke verdeling), zodat mijn echtgenoot alle goederen van de nalatenschap verkrijgt en de voldoening van de schulden van de nalatenschap voor zijn rekening komt. Ieder van mijn overige erfgenamen verkrijgt een geldvordering ten laste van mijn echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel. (…)
Lees de hele uitspraak:
uitspraak rechtbank Noord-Nederland (agrarisch (erf)recht)
(zaaknummer C/18/179551 / HA ZA 17-233).

In deze kwestie was de rechtbank van oordeel dat er bij de bedrijfsopvolging geen sprake was van een schenking die bij de afwikkeling van de nalatenschap in aanmerking moest worden genomen.

Rechtsgebieden Burgerlijk procesrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – enkelvoudig

Inhoudsindicatie
Erfrecht, bedrijfsoverdracht tegen agrarische waarde vanuit vader-zoon maatschap; geen gift die bij afwikkeling nalatenschap in aanmerking moet worden genomen.

uitspraak rechtbank Noord-Nederland (agrarisch (erf)recht
(zaaknummer C-17-130666 – HA ZA 13-333).

Agrarisch Recht