Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN SANTEMA ADVOCATUUR

 1. Partijen en opdracht:
  Santema Advocatuur is een eenmansbedrijf.
  Cliënt is diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht.
  Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Santema Advocatuur toekomt.
  Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis van Santema Advocatuur, niet
  tot een resultaatsverbintenis.

  Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van medewerkers van
  Santema Advocatuur, alsmede overige personen die bij, voor of namens Santema
  advocatuur werkzaam zijn of zijn geweest.

 1. Honorarium en kosten:
  Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt verschuldigd: honorarium, verschotten (zoals
  griffierechten en deurwaarderskosten), porto-, reis- en verblijfkosten, kosten van
  ingeschakelde derden en omzetbelasting.

  Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de aan de zaak
  bestede tijd. De bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Indien een declaratie door cliënt niet tijdig is voldaan, is Santema Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.

  Santema Advocatuur is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van
  15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter
  incasso.

  Het uurtarief wordt jaarlijks met ingang van 1 januari geïndexeerd. Dat betekent dat het uurtarief jaarlijks door Santema Advocatuur mag worden aangepast, op basis van indicatoren zoals prijsindexcijfers van het CBS en overige externe veranderingen zoals prijsveranderingen van toeleveranciers en belastingen.
  Santema Advocatuur maakt gebruik van de Stichting Beheer Derdengelden Defenz
  Advocaten te Drachten. Santema Advocatuur is bevoegd de aan cliënt toekomende gelden
  die worden beheerd door genoemde Stichting te verrekenen met openstaande declaratie(s).

  Indien aan cliënt toebehorende gelden worden beheerd door genoemde Stichting, geeft
  cliënt bij het aangaan van de opdracht toestemming aan Santema Advocatuur een met de
  openstaande declaratie(s) corresponderend bedrag of een deel daarvan aan Santema
  Advocatuur te betalen, ter gehele of gedeeltelijke voldoening van die declaratie(s), tenzij de
  gedragsregels dit niet toelaten.

 1. Aansprakelijkheid:
  Iedere aansprakelijkheid van Santema Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in
  voorkomend geval door diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd,
  verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan
  hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
  Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden
  verstrekt.
  Indien en voor zover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van Santema Advocatuur beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

 1. Algemene Verordening Persoonsgegevens:
  Indien cliënt een natuurlijk persoon is, verstrekt cliënt bij het aangaan van de opdracht door
  ondertekening van de opdrachtbevestiging toestemming aan Santema Advocatuur om de
  persoonsgegevens van cliënt in een bestand op te nemen/te verwerken.

  Voor verdere informatie omtrent het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens verwijst Santema Advocatuur naar de privacyverklaring die via de website van Santema advocatuur (www.erfrechtadvocaat.nu) kan worden gedownload.

  Santema Advocatuur neemt bij de beveiliging van haar gegevens van haar opdrachtgevers
  en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. Santema
  Advocatuur is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang
  tot gegevens die ontstaat ondanks de door haar betrachte zorg. Santema Advocatuur is
  evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij
  transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en
  systemen van derden.

 1. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten:
  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Santema Advocatuur, is het cliënt
  buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht
  vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
  Op de rechtsverhouding tussen Santema Advocatuur en cliënt is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen
  geschillen worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

 1. Klachtenregeling:
  Santema Advocatuur streeft naar zeer tevreden klanten. Indien de klant toch ontevreden is
  over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dan zal deze klacht worden
  behandeld conform de klachtenregeling van Santema Advocatuur, die te vinden is op de site van Santema Advocatuur: www.erfrechtadvocaat.nu. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.
 1. Gesubsidieerde rechtsbijstand:
  Indien door Santema Advocatuur op basis van een toevoeging werkzaamheden worden
  verricht, kent de Raad voor Rechtsbijstand daarvoor een vergoeding toe die gebaseerd is op de aard en zwaarte van de zaak. De werkzaamheden van Santema Advocatuur beperken
  zich tot strikt die van rechtsbijstand. Verlangt u andere of meer werkzaamheden van
  Santema Advocatuur die buiten de reikwijdte van de verstrekte toevoeging vallen, dan
  houdt dat in dat die extra werkzaamheden bij u kunnen worden gedeclareerd op basis van
  het reguliere uurtarief. In een voorkomend geval wijst Santema Advocatuur cliënt daar tijdig op.

  Resultaatsbeoordeling

  Indien cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging, maar tijdens of bij het einde van de
  opdracht blijkt dat cliënt niet (meer) in aanmerking komt voor een toevoeging, is cliënt
  gehouden de door Santema Advocatuur verrichte werkzaamheden te voldoen tegen het
  overeengekomen uurtarief.

 1. Wijziging van algemene voorwaarden:
  Santema Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende
  opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de
  gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn. De
  meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Santema Advocatuur

 1. Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten:
  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
  vervolgopdrachten.

 1. Archivering:
  Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door Santema Advocatuur na
  het afronden van de opdracht gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden
  vernietigd.

001 santema Advocatuur erfrecht advocaat Nederland Friesland Sneek

Santema Erfrecht Advocatuur

Bijzonder Familierecht en Erfrecht


Meer weten over het erfrecht?
Of vrijblijvend van gedachten wisselen?
Neem gerust contact op.

Openingstijden kantoor:
maandag tot en met vrijdag
van 8.30 – 17.30 uur

Contact klik Santema Advocatuur
Contact klik
Contact button mail erfrechtelijk
Route plannen Singel 43 8601AH Sneek

Singel 43 8601
AH Sneek

Tel:  085 –  1305412
Mail:  info@santema-advocatuur.nl

Specialisatie en ervaring. Nederland praktijk.
academie voor de rechtspraktijk nalatenschap advocaat Santema
vereniging erfrecht advocaten Nederland specialisatieverenigingen van de orde van Nederlandse advocaten
high trust advocaten kantoor samen met de raad voor rechsbijstand

Advocatuur gespecialiseerd in erfrecht en bijzonder familierecht.
Het werkterrein is heel Nederland en internationaal.

Het enige niche advocatenkantoor in het Noorden met een 100% erfrecht praktijk  

Erfrecht & bijzonder Familierecht advocatuur – expertise op het hoogste niveau!

bijzonder familierecht en erfrecht advocatuur.

Wij zijn op zoek naar een familie- erfrecht advocaat of partner Lees hier meer

EEN ADVOCAAT INSCHAKELEN VOOR EEN VASTE PRIJS. Wat houdt dat in?

Beste erfrecht expertise op het hoogste niveau
erfrechtadvo wiskunde erfenis verdelen - wilsonbekwaam - familieruzie - overleden
Erfrecht hogere wiskunde? Niet voor Santema Advocatuur.

Privacy Algemene voorwaarden 
Kantoorklachtenregeling
Links van Erfrecht & Advocaat
Familie-erfrechtadvocatuur.nl
Agrarischerfrecht.nl

©2013 – 2023